Příběhy našich klientů

Za pět let, co pro Vás děláme Avogado, jsme pomohli tisícům lidí v nejrůznějších situacích. Tady je výběr ze skutečných případů a jejich řešení.

Zadržování vratné kauce

Adam, 24 let, měl po dobu studia na vysoké škole pronajatý byt. Po ukončení studia řádně vypověděl nájemní smlouvu, která zahrnovala i vratnou kauci. Pronajímatel kauci odmítl navrátit, když jako důvod uvedl neprovedený úklid bytu.

 

Návrh řešení 

Náš právník v první fázi prostudoval nájemní smlouvu a informoval Adama, k čemu vratná kauce slouží. Ta je ze své podstaty určena k náhradě případných škod, mezi které nepatří běžné provozní opotřebení bytu nebo neprovedený úklid. Navíc se v tomto případě dle § 2254 odst. 2 Občanského zákoníku pronajímatel dopouští zadržováním kauce neoprávněného jednání. Adamovi jsme doporučili podat vůči pronajímateli předžalobní výzvu.

Výsledek 

Po doručení předžalobní výzvy pronajímatel uznal své neoprávněné jednání. Kauci ve výši 20 000 Kč Adamovi bez dalšího odkladu vrátil.

Dluh na nájemném

Pan Jiří, 54 let, pronajal svůj byt. S nájemci sepsal řádnou nájemní smlouvu. Bohužel, už pár měsíců po začátku smluvního vztahu začalo docházet u plateb nájemného k prodlevám. Celá věc došla až do stadia, kdy se dluh na nájemném vyšplhal na 22 000 Kč. Pan Jiří tedy smlouvu vypověděl. Bohužel nevěděl, jak se domoci dlužné částky.

 

Návrh řešení 

Po prostudování nájemní smlouvy a posouzení celé záležitosti našimi právníky, jsme pana Jiřího informovali o možnosti podání žaloby. Po rozhodnutí soudu může nastat dle § 251 odst. 1 Občanského soudního řádu výkon samotného rozhodnutí, a poté případně přichází na řadu exekuce.

Výsledek 

Pan Jiří podal dle naší právní rady žalobu. Soud jeho nárok uznal jako oprávněný a díky tomuto kroku pan Jiří vymohl dlužnou částku v plné výši zpět.

Reklamace zboží

Pan Tomáš, 35 let, si při své návštěvě Prahy zakoupil nové boty. Ty byl po čase nucen reklamovat. Protože je z Ostravy, zaslal reklamované boty do Prahy poštou. Prodejce reklamaci vyřídil v zákonem stanovené lhůtě, zároveň ale pana Tomáše informoval, že boty si musí vyzvednout osobně.

 

Návrh řešení 

V tomto případě Občanský zákoník hovoří zcela jasně. Náš právník tedy panu Tomášovi poradil, aby prodejce písemně informoval, že dle § 1924 Občanského zákoníku je prodejce povinen reklamujícímu uhradit účelně vynaložené náklady s reklamací. V případě pana Tomáše by se jednalo o úhradu ceny zpáteční jízdenky z Ostravy do Prahy.

Výsledek 

Pan Tomáš, v souladu s našim doporučením, prodejce informoval o jeho povinnostech. Ten se následně rozhodl zaslat panu Markovi reklamované boty zpět poštou.

Výpověď v průběhu rodičovské dovolené

Paní Magda, 28 let, se v průběhu rodičovské dovolené dozvěděla, že ji chce její zaměstnavatel propustit. Pracovní smlouvu měla uzavřenou na dobu neurčitou a do ukončení rodičovské dovolené jí zbývaly 2 roky. Protože si nebyla jistá, zda a jak se vůči tomuto jednání může bránit, využila našeho právního poradenství.

 

Návrh řešení 

Náš právník paní Magdu ujistil, že dle § 53 odst. 1 písm. d) Zákoníku práce jí nemůže být dána výpověď, vyjma situací, kdy by se zaměstnavatel rušil, či se rušila jeho část. Tato výjimka vyplývá z § 54 písm. b) Zákoníku práce. Zároveň paní Magdu upozornil, aby v žádném případě nepodepisovala dohodu o ukončení pracovního poměru. Podpisem na dohodě by došlo k souhlasu s výpovědí, tato dohoda by byla u soudu zpětně těžko napadnutelná, a navíc u ní nejsou přesně definované podmínky, jako je tomu v případě výpovědi dle § 52 Zákoníku práce.

Výsledek 

Paní Magda postupovala dle našich rad a dohodu o ukončení pracovního poměru nepodepsala. Po skončení rodičovské dovolené, která zatím stále trvá, tak bude mít v případě výpovědi nárok na odstupné podle délky trvání pracovního poměru. Přesná výše pak vyplývá z § 67 Zákoníku práce.

Odškodnění trvalé újmy na zdraví

Paní Lenku, 48 let, srazil na přechodu pro chodce nepozorný řidič. Utrpěla mnohočetná poranění, a i přes rok trvající náročnou léčbu jí zůstaly trvalé následky. Nebyla schopná se vrátit zpět do zaměstnání na své místo ošetřovatelky. Bohužel také vůbec nevěděla, na jaké odškodnění má nárok.

 

Návrh řešení

Vyžádali jsme si veškeré lékařské zprávy. Na jejich základě zajistili potřebné znalecké posudky a výpočty výše odškodnění. Poté jsme vše nárokovali u pojišťovny viníka dopravní nehody. Zároveň jsme s touto pojišťovnou vedli za paní Lenku veškerou komunikaci.

Výsledek

Paní Lence jsme na základě § 2951 a § 2952 Občanského zákoníku vymohli bolestné, náklady spojené s léčením a ušlý výdělek ve výši 415 813 Kč. Dále za ztížení společenského uplatnění dle § 2958 Občanského zákoníku jsme vymohli odškodnění ve výši 413 645 Kč. K tomu všemu jsme pak paní Lence ještě vymohli rentu, která jí bude dorovnávat plat do původní výše až do dosažení věku 65 let.